ITP – Tjänstepension för privatanställda tjänstemän

pensionITP står för Industrins och handelns tilläggspension och är en kollektivavtalad tjänstepension. ITP kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet vid sjukdom, ålderspension och dödsfall. Du omfattas antingen av ITP 1 eller ITP 2. Du omfattas av ITP 1 om du är född 1979 eller senare eller är anställd hos en arbetsgivare som har fått godkänt att tillämpa ITP 1 för samtliga anställda oavsett ålder. Du som är född 1978 eller tidigare omfattas av ITP 2.

ITP kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet vid sjukdom, ålderspension och dödsfall.

För att få ITP måste du:

  • vara anställd hos en arbetsgivare med kollektivavtal inom PTK-området
  • ha fyllt 18 år och arbeta minst åtta timmar per vecka

Sjukpension

Oavsett om du tillhör ITP 1 eller ITP 2 har du rätt till ITPs sjukpension vid långvarig sjukdom.

ITPs sjukpension betalas ut av Alecta och kompletterar sjukpenningen som du får från Försäkringskassan så att din totala ersättning blir 90 procent av din inkomst upp till 7,5 prisbasbelopp (307 500 kr/år 2008). Har du en högre lön får du 65 procent av den lönedelen från ITPs sjukpension upp till 20 inkomstbasbelopp (960 000 kr/år 2008). På högre lönedelar får du 32,5 procent i sjukpension. Efter dag 360 i sjukperioden upphör rätten till ITPs sjukpension på lön upp 7,5 prisbasbelopp och du får bara ersättning för lönedelar som överstiger denna gräns.

Ålderspension

ITP 1

Du som omfattas av ITP 1 har en premiebestämd ålderspension. Det innebär att en bestämd premie betalas in till din pension varje månad. Du börjar tjäna in till din ålderspension från och med 25 års ålder och fortsätter tills dess att du fyller 65 år. Varje månad betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av din kontanta brutto lön upp till 30 000 kr/mån och 30 procent på de lönedelar som överstiger denna gräns.

Storleken på pensionen beror på hur mycket premier som har betalats in, vilken avkastning pengarna gett och vilka avgifter och skatter som har betalats. Det är det eller de försäkringsbolag som du väljer genom det så kallade ITP-valet som betalar ut din pension. Läs mer om valen på Collectums webbplats www.collectum.se

ITP 2

Du som omfattas av ITP 2 har en förmånsbestämd ålderspension samt en kompletterande premiebestämd pension. En förmånsbestämd pension innebär att man redan från början har bestämt storleken på den pension som försäkringen en dag ska ge. Under hela ditt yrkesverksamma arbetsliv fram till 65 år tar man sedan ut den premie som behövs för att finansiera den redan bestämda pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar premien och det är Alecta som betalar ut pensionen.

En del av ITP 2 kallas för ITPK och är en kompletterande premiebestämd pension som du får utöver den förmånsbestämda pensionen.

Din arbetsgivare betalar 2 procent i premie på din månadslön till det eller de försäkringsbolag som du väljer genom det så kallade ITPK-valet. Det är det eller de bolag som du valt som betalar ut din pension. Observera! läs mer om hur du kan förbättra din tjänstepension här.

Pensioner till efterlevande

ITP 1

ITP 1 innehåller inte något efterlevandeskydd men du kan välja att komplettera med detta. Du kan köpa ett återbetalningsskydd som gör att din ålderspension betalas ut till dina närmaste. Du kan också köpa till ett familjeskydd som ger dina efterlevande en extra pension under en begränsad tid om du skulle avlida före 65 år. Återbetalningsskydd och familjeskydd minskar din ålderspension eftersom premien som betalas in till din pension blir lägre.

ITP 2

Du som omfattas av ITP 2 har ITPs familjepension som betalas ut på lönedelar som överstiger 360 000 kronor per år. ITPs familjepension betalas ut under hela livet till efterlevande make eller maka. En sambo kan inte få familjepension. Barn får familjepension fram tills de fyller 20 år.

Från och med 2008 kommer du att kunna välja att avstå från vidare intjänande av ITPs familjepension. Du kommer då istället kunna välja att förstärka din egen ålderspension och/eller att köpa familjeskyddet.

Genom ITPK-valet kan du köpa ett återbetalningsskydd som gör att din ITPK-pension betalas ut till dina närmaste. Du kan också köpa till ett familjeskydd som ger dina efterlevande en extra pension under en begränsad tid om du skulle avlida före 65 år. Återbetalningsskydd och familjeskydd minskar din ålderspension eftersom premien som betalas in till ITPK blir lägre.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som reglerar villkoren på arbetsmarknaden och som träffats mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund.

Tjänstepensionen ITP har kommit till genom ett avtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer här

Hängavtal

Små företag med en eller ett fåtal anställda har oftast inte kollektivavtal. I stället kan man ha ett hängavtal, som innebär att man kommer överens med ett fackförbund om att ett visst kollektivavtal ska gälla.